Створення: 10.04.2013

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Бєлiк Олексiй Миколайович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05491244
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Каланчацький район
        Поштовий індекс 75800
        Населений пункт смт. Каланчак
        Вулиця, будинок вул. Сiмферопольська, б.104
        Міжміський код, телефон та факс (05530) 3-15-12, 3-15-12
        Електронна поштова адреса емітента 161_kalrah@emitent.net.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) kalrah.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi iснування. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Каланчацький райагрохим"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва Серiя А00 № 474820
   Дата видачі 26-09-1996
   Орган, що видав свідоцтво Каланчацька районна державна адмiнiстрацiя Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 425030
   Сплачений статутний капітал 425030

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Каланчацьке вiддiлення ХФ КБ _ПриватБанк_
   МФО банку 352479 Рахунок 26005052303333
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   01.11  ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР 
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 4 особи, позаштатнi працiвники та особи, якi працюють за сумiсництвом товариством у звiтному перiодi не залучалися, працiвники якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi також не залучалися. Розмiр фонду оплати працi за 2012 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2011 роком на 4 тис. грн. i склав 50 тис. грн., що обумовлено збiльшенням заробiтної плати працiвникiв. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; - адаптацiя персоналу - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар'єрного росту у товариствi - перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; - мотивацiя i стимулювання - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi) - впровадження iнновацiй - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   10-01-2012
   69
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про реорганiзацiю ВАТ "Каланчацький райагрохiм" шляхом перетворення в ТОВ "Каланчацький райагрохiм". 2. Про призначення комiсiї з припинення (реорганiзацiї) товариства. 3. Про затвердження умов обмiну акцiй ВАТ "Каланчацький райагрохiм" на частки у статутному фо-ндi ТОВ "Каланчацький райагрохiм". Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного зборiв не надходило. Прийнятi рiшення з питань порядку денного: 1. Реорганiзувати вiдкрите акцiонерне товариство "Каланчацький райагрохiм" (ВАТ "Каланчацький райагрохiм", код ЄДРПОУ 05491244, адреса 75800 Херсонська обл., с.м.т.Каланчак, вул.Сiмферопольська, 104) в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Каланчацький райагрохiм", скорочено - ТОВ "Каланчацький райагрохiм", розмiр статутного капiталу ТОВ "Каланчацький райагро-хiм" дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу ВАТ "Каланчацький райагрохiм" - 425 030,00 грн., кiлькiсть та склад учасникiв ТОВ "Каланчацький райагрохiм" дорiвнюватиме кiлькостi та складу акцiонерiв ВАТ "Каланчацький райагрохiм" за станом на дату закриття реєстру акцiонерiв (публiкацiї iнформацiї про зупинення обiгу акцiй в одному з офiцiйних друкованих видань ДКЦПФР); - викуп акцiй ВАТ "Каланчацький райагрохiм", належних акцiонерам, у яких виникає право вимагати їх викупу товариством внаслiдок прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про реорганiзацiю ВАТ "Каланчацький райагрохiм" шляхом перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, та якi звернуться iз письмовою заявою про викуп належних їм акцiй, пропонується провести протягом одного мiсяця, до дати закриття реєстру, починаючи з дня, наступного за днем проведення цих зборiв та прийняття вiдповiдного рiшення (з 11.01.12 по 10.02.12) за цiною не нижчою за номiнальну вартiсть. - призначенiй цими зборами комiсiї з припинення пiдготувати для затвердження загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Каланчацький райагрохiм" передавальний акт до 20.03.2012р. 2. а) комiсiя з припинення (реорганiзацiї шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю) ВАТ "Каланчацький райагрохiм" призначена в складi: голова - Бєлiк Олексiй Миколайович - голова правлiння товариства, iдентифiкацiйний номер 3008301313; члени комiсiї: Варава Лiдiя Iванiвна - головний бухгалтер, iдентифiкацiйний номер 2817106640; Гарасюта Михайло Анатолiйович - юрис-консульт, iдентифiкацiйний номер 2864124153. б) комiсiї: - забезпечити складання, оприлюднення, державну реєстрацiю двох особливих iнформацiй про реор-ганiзацiю товариства та змiну складу посадових осiб; - забезпечити опублiкування в пресi чинним порядком повiдомлення про прийняте рiшення про реорганiзацiю ВАТ "Каланчацький райагрохiм" з зазначенням термiну подання претензiй кредиторами; - здiйснити дiї по виявленню кредиторiв товариства; - органiзувати оцiнку та викуп акцiй у акцiонерiв, у яких виникає таке право; - органiзувати вiдправлення поштою акцiонерам письмових зобов'язань про обмiн акцiй ВАТ на частки у статутному капiталi ТОВ; - здiйснити заходи щодо призупинення обiгу акцiй; - скласти передавальний акт товариства до 20.03.2012р.; - органiзувати скликання та проведення останнiх загальних зборiв ВАТ "Каланчацький райагрохiм" з затвердження передавального акту; - органiзувати проведення установчих зборiв ТОВ "Каланчацький райагрохiм"; - здiйснити заходи щодо скасування випуску акцiй ВАТ "Каланчацький райагрохiм". в) члену комiсiї, юрисконсульту товариства Гарасютi Михайлу Анатолiйовичу, на пiдставi цього протоколу наданi повноваження представляти товариство при реалiзацiї процедури реорганiзацiї у вiд-носинах з третiми особами, в тому числi: надавати необхiднi документи нотарiусам, державному реєст-ратору, Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, та iншим суб'єктам та органiзацiям, з якими товариство вступить у вiдносини пiд час реалiзацiї процедури реорганiзацiї. 3. Обмiн акцiй ВАТ "Каланчацький райагрохiм" на письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi ТОВ "Каланчацький райагрохiм" здiйснюється у спiввiдношеннi: 1 акцiя ВАТ "Каланчацький райагрохiм" обмiнюється на зобов'язання про видачу частки в статутному капiталi ТОВ "Каланчацький райагрохiм" на суму 0,25 грн.; - обмiн письмових зобов'язань на частки в статутному капiталi ТОВ "Каланчацький райагрохiм" вiдповiдно до отриманих письмових зобов'язань, а також видача документiв про пiдтвердження права власностi на частку в статутному капiталi ТОВ "Каланчацький райагрохiм" (свiдоцтва ТОВ "Каланча-цький райагрохiм"). Письмовi зобов'язання про обмiн акцiй ВАТ "Каланчацький райагрохiм" на свiдоцтво ТОВ "Калан-чацький райагрохiм" мають бути виданi акцiонерам до моменту реєстрацiї статуту ТОВ "Каланчацький райагрохiм", шляхом або поштової розсилки простими листами, або пiд особистий пiдпис акцiонера (повноважного представника). Органiзацiя цього процесу покладається на створену комiсiю з припи-нення (реорганiзацiї шляхом перетворення) товариства. Склад учасникiв ТОВ "Каланчацький райагрохiм", розмiр часток в гривнях у статутному капiталi, якими кожний iз них володiтиме, не змiнюється в порiвняннi до складу акцiонерiв та номiнальної вар-тостi належних їм акцiй ВАТ "Каланчацький райагрохiм" за станом на дату закриття реєстру акцiонерiв (публiкацiї iнформацiї про зупинення обiгу акцiй в одному з офiцiйних друкованих видань ДКЦПФР). Розмiр статутного капiталу ТОВ "Каланчацький райагрохiм" на дату його державної реєстрацiї дорi-внюватиме розмiру статутного капiталу ВАТ "Каланчацький райагрохiм" на дату прийняття рiшення про припинення шляхом його реорганiзацiї. По завершенню реорганiзацiї ВАТ "Каланчацький райагрохiм" припиняє своє iснування, виводиться iз Державного реєстру. ТОВ "Каланчацький райагрохiм" пiсля реорганiзацiї приймає на себе всi майновi права та обов'язки ВАТ "Каланчацький райагрохiм". 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м.Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член комiсiї з припинення, головний бухгалтер  Варава Лiдiя Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член комiсiї з припинення  Гарасюта Михайло Анатолiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   0 0 % 0 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова комiсiї з припинення
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Бєлiк Олексiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1982
   Освіта Середня
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький РАХ", агроном
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються статутом товариства, згiдно до якого всi повноваження по управлiнню справами товариства переходять до комiсiї з припинення. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа призначена на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.01.2012 р. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: агроном. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член комiсiї з припинення, головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Варава Лiдiя Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1977
   Освіта Вища, Київський економiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Металсервiс ЗВВ", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються статутом товариства, згiдно до якого всi повноваження по управлiнню справами товариства переходять до комiсiї з припинення. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посаду члена комiсiї з припинення призначена на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.01.2012 р. Стаж керiвної роботи 7 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член комiсiї з припинення
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гарасюта Михайло Анатолiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1978
   Освіта Вища, Херсонський мiжрегiональний iнститут бiзнесу i права
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Управлiння пенсiйного фонду України в Каланчацькому р-нi, юрист
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються статутом товариства, згiдно до якого всi повноваження по управлiнню справами товариства переходять до комiсiї з припинення. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа призначена на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.01.2012 р. Стажу керiвної роботи немає, перелiк попереднiх посад: юрист. Посадова особа обiймає посаду юриста в ТОВ "Рис України" (мiсцезнаходження - Херсонська обл., смт. Каланчак, вул. I. Кудрi, буд. 3, к. 12). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н 22-02-2006 682 782 40 682 782 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н 22-02-2006 491 949 29 491 949 0 0 0
   Усього  1 174 731 69 1 174 731 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Приватний аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2012314477
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, вул. М.Фортус, 217
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2572
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 30-03-2001
   Міжміський код та телефон (0552) 47-04-22
   Факс д/н
   Вид діяльності Аудиторськi послуги
   Опис д/н 
    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25-05-2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   15-09-2010 20/21/1/10 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000088967 Документарна 0.25 1700120 425030 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Каланчацький райагрохiм" було створено 26.09.1996 р. шляхом перетворення Каланчацького районного виробничого об'єднання по виконанню агрохiмiчних робiт "Сiльгоспхiмiя".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство має в своїй структурi два пiдроздiли: мех.загiн, автопарк. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) З метою дотримання пiдприємством протягом 2012 року єдиних принципiв та пiдходiв до вiдображення у облiку та звiтностi господарських операцiй, ВАТ "Каланчацький райагрохiм" обирає як найбiльш оптимальнi такi засади вiдображення господарських операцiй, що передбаченi вiдповiдними МСБО i П(С)БО. № Елементи методологiї бухгалтерського облiку ВАТ Вибiр 1. Облiк необоротних активiв Основнi засоби МСБО 16 1.1. Критерiй вiднесення активiв до необоротних Матерiальнi об'єкти, що будуть утримуватись для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року 1.2. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв (без ПДВ) Не встановлюється 1.3. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв Оцiночна по кожному об'єкту, при введенi в експлуатацiю 1.4. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi i розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї лiнiйним методом 1.5. Класи основних засобiв, термiни корисного використання основних засобiв Встановити класи основних засобiв (граничнi термiни використання): будiвлi та споруди (20 - 40 рокiв); машини та устаткування (5 - 15 рокiв); транспортнi засоби ( 5 - 10 рокiв); iнструменти, прилади та iнвентар (4 - 20 рокiв); iншi об'єкти (5 - 15рокiв). Термiн корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта при вводi в експлуатацiю об'єкта ОЗ наказом керiвника. 1.6 Порядок вiдображення полiпшення основних засобiв Подальшi витрати понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому ( як такi: капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї. Всi iншi витрати (тех. обслуговування, поточний ремонт, iнш.) визнаються витратами поточного звiтного перiоду в якому вони були понесенi; 1.7 Метод оцiнки Об'єкт основних засобiв пiсля визнання активом, облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Iнвестицiйна нерухомiсть МСБУ 40 1.8. Модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi пiсля первiсного визнання За первiсною вартiстю з нарахуванням амортизацiї. 1.9. Момент визнання нерухомостi як iнвестицiйної Нерухомiсть визначається iнвестицiйною, якщо вона находиться у власностi i результатом її використання є дохiд у виглядi орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей. Визнається такою по прийняттю рiшення про передачу об'єкта у операцiйну або фiнансову оренду Нематерiальнi активи МСБО 38 1.10 Критерiй визнання В склад нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та мається можливiсть їх iдентифiкацiї, вести контроль над ресурсом та є iснування майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання 1.11 Метод нарахування зносу нематерiальних активiв Прямолiнiйний, за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв нематерiальних активiв 1.12 Класи нематерiальних активiв, термiн корисного використання нематерiальних активiв: - права постiйного користування земельною дiлянкою; - програмне забезпечення; - iншi нематерiальнi активи Термiн корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта комiсiйно при вводi в експлуатацiю об'єкта НА 1.13Поточнi витрати на утримування нематерiального активу Витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу, не включаються до балансової вартостi цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економiчної вигоди. Зменшення корисностi активiв МСБО 36 1.14 Вiдображення в облiку зменшення корисностi активiв В кiнцi кожного звiтного перiоду (не пiзнiше дати 31.12 ) проводиться оцiнка основних засобiв, нематерiальних активiв, iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства , чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. При наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування такого активу по справедливi вартостi за мiнусом витрат на продажу. Збитки вiд знецiнення вiдносяться до витрат поточного перiоду. При наявностi ознак, що признанi ранiше збитки вiд знецiнення активiв бiльше не iснують чи зменшились розраховувати суму вiдшкодування на яку збiльшувати вартiсть активу зi сторнуванням ранiше вiдображених збиткiв в поточному перiодi . При цьому отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї) по якi даний актив визнавався до визнання зменшення корисностi. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть МСФЗ 5 1.15 Критерiї визнання В склад активiв, утримуваних для продажу включати непоточнi активи, якi не будуть використовуватись у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей i який має бути придатним для негайного продажу в тому станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв i цей продаж повинен бути високо ймовiрним 1.16 Метод оцiнки Непоточний актив, класифiкований як утримуваний для продажу, оцiнюється i облiковується за нижчою з оцiнок: або за балансовою вартiстю на дату вибуття з використання, або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж. Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка МСБО 39 1.17. Оцiнка довгострокових фiнансових в асоцiйоване пiдприємство Фiнансовi iнвестицiй в асоцiйоване пiдприємство облiковують по методу участi в капiталi згiдно з яким, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. 1.18.. Оцiнка довгострокових фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення (облiгацiй) на дату придбання на звiтну дату за собiвартiстю придбання за справедливою вартiстю з вiдображенням дооцiнки/уцiнки на рахунках iнших доходiв /iнших витрат 2.Облiк поточних (оборотних активiв) Запаси МСБО 2 2.1. Оцiнка запасiв, що надходять, у поточному перiодi В собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на пiдприємствi та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, сировини матерiалiв товарiв. 2.2. Оцiнка запасiв ,що створюються. Собiвартiсть запасiв,якi створюються на пiдприємствi складаються з витрати на переробку запасiв i включають витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва зокрема: прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини та основних матерiалiв допомiжних матерiалiв, упаковки, електроенергiя,паливо); витрати з оплати працi основного виробничого персоналу ; єдиний соцiальний внесок; амортизацiя виробничого обладнання; витрати на утримання виробничого обладнання; послуги стороннiх органiзацiй безпосередньо пов'язаних з виробництвом; iншi прямi витрати ) та: розподiленi змiннi виробничi накладнi витрати; сума розподiлених постiйних накладних витрат. розподiленi змiннi виробничi накладнi витрати; сума розподiлених постiйних накладних витрат. До змiнних виробничих накладнi витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на проведення контролю якостi продукцiї (заробiтна плата персоналу вiддiлу контролю якостi вiдрахування ЕСВ), витрати на внутрiшнє перемiщення сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв. Змiннi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожну одиницю виробництва на базi фактичного використання виробничих потужностей. До постiйних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання основних та допомiжних цехiв, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати цих цехiв. За базу для розподiлу постiйних загальновиробничих витрат прийнято заробiтну плату працiвникiв основного виробництва. Витрати на виробництво кожного виду продукцiї визначати окремо, шляхом розподiлення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподiлу. За базу розподiлу приймається - заробiтна плата основного виробничого . 2.2. Оцiнка запасiв на дату балансу Запаси облiковуються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Оцiнку готової продукцiї та незавершеного виробництва для вiдображення в звiтностi проводити на кожну дату закiнчення поточного звiтного перiоду 31.03, 30.06, 30.09, 31.12, шляхом порiвняння цiн продажу по договору, степенi завершеностi, та собiвартостi готової продукцiї та незавершеного виробництва на зазначенi дати. Оцiнку всiх iнших запасiв проводити по мiрi необхiдностi i обов'язково на дату закiнчення поточного звiтного року (на дату 31.12.). 2.3. Метод оцiнки вибуття запасiв Застосовувати методи оцiнки при вибуттi: - запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi по середньозваженої собiвартостi; - при продажi продукцiї в магазинi - роздрiбних цiн. 2.4. Списання малоцiнних предметiв, термiн експлуатацiї яких становить менше 365 днiв Списання 100% вартостi пiд час передачi в експлуатацiю iз одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї . Дебiторська заборгованiсть МСБО 39 2.5. Метод оцiнки Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом (крiм придбаної заборгованостi та заборгованостi, призначеної для продажу), включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. 2.6. Резерви Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, по конкретному дебiтору 2.7 Визнання заборгованостi сумнiвною - пред'явлення претензiї; - пред'явлення позову в суд; - отримання iнформацiї про банкротство боржника або про припинення як юридичнi особи у зв'язку з лiквiдацiєю; - несплати заборгованостi в термiн передбачений договором бiльше 1 року. 3.Облiк зобов'язань 3.1. Вiднесення зобов'язань до довгострокових Термiн погашення яких становить (за договором) бiльше 365 днiв 3.2. Метод оцiнки довгострокових зобов'язань Кредити та займи первоначально визнаються по справедливiй вартостi за вирахуванням витрат понесеним на складання угоди. В подальшому кредити та займи вiдображаються по амортизованi вартостi ; люба рiзниця мiж отриманими коштами (за вирахування витрат при складаннi угоди) та сумою до погашення вiдображається в звiтi про фiнансовi результати на протязi термiну на який виданий кредит чи займ з використання ефективної ставки процента. 3.3. Нарахування заробiтної плати За колективним договором та затвердженим штатним розписом. МСФЗ 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" 3.3. Визнання забезпечення Забезпечення слiд визнавати, якщо: a) суб'єкт господарювання має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї; б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для i виконання зобов'язання; в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 3.4. Оцiнка визнаного забезпечення Сума, визнана як забезпечення, це сума, яку пiдприємство об'рунтовано сплатить для погашення зобов'язання або передасть його третiй сторонi на кiнець звiтного перiоду. Визначається по кожному окремому забезпеченню. 4. Облiк доходiв та витрат Дохiд МСБО 18 4.1. Визнання доходу вiд продажу товарiв Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: а) пiдприємством передано покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; б) за пiдприємством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; г) ймовiрно, що до пiдприємства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; ') витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 4.2. Визнання доходу послуг вiд надання послуг Дохiд, пов'язаний з операцiєю, надання послуг. може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов: а) можна достовiрно оцiнити суму доходу б) є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення Визнається по датi складання акту виконаних робiт, послуг. 4.3. Визнання доходу вiд операцiйної оренди нерухомостi Методу нарахування в перiодi передбаченому окремими угодами. Витрати на позики МСБО 23 4.4. Визнання Проводити капiталiзацiю витрат на позики якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництво та створення квалiфiкованого активу як частина собiвартостi цього активу. Iншi витрати на позики визнаються витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi. 4.5. Визнання активу квалiфiкованим Визначити актив квалiфiкованим, якщо вiн потребує часу для пiдготовки його використання за призначенням бiльше трьох мiсяцiв. 4.6. Порядок капiталiзацiї витрат на позики 1. Датою початку капiталiзацiї є дата, коли вперше виконує всi умови, наведенi нижче, а саме: а) пiдприємство понесло витрати, пов'язанi з активом; б) пiдприємство несе витрати на позики; в) пiдприємство веде дiяльнiсть, необхiдну для пiдготовки активу до його використання за призначенням або продажу Припиняється капiталiзацiя витрати на позики, якщо по сутi, вся дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена 2.Суму витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, слiд визначати шляхом застосування норми капiталiзацiї до витрат на цей актив. Норма капiталiзацiї повинна бути середньозваженою величиною витрат на позики стосовно всiх непогашених позик суб'єкта господарювання протягом цього перiоду, а не лише позик, якi були здiйсненi конкретно з метою отримання квалiфiкованого активу. Сума витрат на позики, капiталiзована суб'єктом господарювання протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду. Виплати працiвникам МСБО 19 4.7. Визнання зобов'язання Визнати зобов'язання перед працiвниками шляхом створення забезпечення короткострокових виплат на щорiчнi вiдпустки. 4.8. Порядок створення забезпечення Нарахування забезпечень проводити щомiсячно виходячи 1/12 частини фактичних витрат на оплату працi. 4.9 Перегляд створених забезпечень Щорiчно станом на 31.12 проводити коригування нарахованих забезпечень, виходячи з даних про кiлькiсть днiв невикористаних вiдпусток на кiнець звiтного перiоду 5. Структура та змiст фiнансової звiтностi 5.1. Структура фiнансової звiтностi Затвердити структуру фiнансової звiтностi: а) баланс (звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду); б) звiт про фiнансовi результати; в) звiт про сукупний дохiд; г) звiт про власний капiтал ; д) звiт про рух грошових коштiв ; є) примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення. 5.2. Змiст та форми звiтностi Фiнансова звiтнiсть складається та подається по формах, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03. 99 р. № 87: по формi №1 Баланс (звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду); по формi №2 Звiт про фiнансовi результати; довiльна форма: Звiт про сукупний дохiд; по формi №3 Звiт про рух грошових коштiв; по формi № 4 Звiт про власний капiтал Примiтки подаються в довiльнi формi з розкриттям необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi При складаннi Звiту про рух грошових коштiв застосовується прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв та валових виплат грошових коштiв. Сплаченi проценти за позики вiдображаються в складi руху грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi.
   Текст аудиторського висновку Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович Сертифiкат аудитора серiї А N 004444, виданий рiшенням Аудиторської палати України за N 97 вiд 26.12.2000 р., дiйсний до 26.12.2014р. В Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi внесений рiшенням АПУ 30.03.2001 р. за N 2572. Юридична адреса: м. Херсон, вул. М. Фортус, 217; Телефон: 47-04-22. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Каланчацький райагрохiм" за 2012 рiк. Адресат: власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента. Згiдно договору № 10-ВАТ вiд 04.03.2013р. незалежним аудитором Пiрiєнко В. I. з 04 по 15 березня 2013 року проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ВАТ "Каланчацький райагрохiм" за 2012 рiк. Основнi вiдомостi про емiтента: - Вiдкрите акцiонерне товариство "Каланчацький райагрохiм"; - Суб'єкт малого пiдприємництва; - КОД за ЄДРПОУ - 05491244; - Мiсцезнаходження - Херсонська обл., с.м.т. Каланчак, вул. Сiмферопольська 104; - Зареєстровано Каланчацькою райдержадмiнiстрацiєю 26.09.1996 р.; - Основний вид дiяльностi - вирощування зернових. Опис аудиторської перевiрки. Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, та "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. за № 1360. Цi нормативнi документи вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi: - Баланс на 31 грудня 2012 року, форма № 1-м; - Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк, ф. № 2-м. Зазначена фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах несе управлiнський персонал ВАТ у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо: - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; - подання облiкових оцiнок. Моїм обов'язком є висловлення думки стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi аудиторської перевiрки. Пiд час аудиту зроблена перевiрка на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi ВАТ "Каланчацький райагрохiм" (далi Пiдприємство): При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2012 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний. Облiкова полiтика Пiдприємства на 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий збиток за 2012 рiк становить 54,2 тис. грн., отриманий вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку. Фiнансовi результати дiяльностi ВАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бух- галтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої висловлена думка аудитора: Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу ВАТ "Каланчацький райагрохiм" вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Чистi активи емiтента на кiнець звiтного року становлять 460,2 тис. грн., статутний капiтал - 425,0 тис. грн. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено. Значних правочинiв (вiдчуження 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) в звiтному 2012 роцi ВАТ "Каланчацький райагрохiм" не мало. Стан корпоративного управлiння ВАТ "Каланчацький райагрохiм" вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. По результатам перевiрки, як я вважаю, були отриманi достатнi та вiдповiднi докази для висловлення мною аудиторської думки щодо пред'явленої фiнансової звiтностi. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки: Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2012 рiк являється промiжною вiд Нацiональних до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що практично унеможливлює виконання абсолютно всих вимог, якi пред'являються до фiнансової звiтностi за МСФЗ. Згiдно МСФЗ, якщо хоча б одна вимога не виконується, то така фiнансова звiтнiсть не може бути визнана як звiтнiсть за МСФЗ. Умовно-позитивна думка: За результатами проведеного аудиту вважаю за можливе пiдтвердити, що, за винятком згаданих вище обмежень, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимо- гам, чинним на Українi. На мою думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiлною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Каланчацький райагрохiм" за 2012 рiк. Висловлюю думку, що фiнансова звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства "Каланчацький райагрохiм" в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2012р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною осно- вою фiнансової звiтностi, за винятком згаданих вище обмежень, та вiдповiдно вимогам чинного законодавства України. Незалежний аудитор В. I. Пiрiєнко Дата аудиторського висновку: 15 березня 2013р. Аудиторський висновок складено на двох сторiнках у двох примiрниках.
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання З часу створення пiдприємство надавало сiльгосптоваровиробникам Каланчацького, Чаплинського, Скадовського районiв наступнi види робiт та послуг: - транспортування i внесення в грунт органiчних та мiнеральних добрив; - передпосiвна обробка грунту; - транспортування рiзних сiльскогосподарських вантажiв; - вирощування сiльскогосподарських культур. Основними клiєнтами товариства є сiльгосптоваровиробники Херсонської областi. В зв'язку iз зменшенням обсягу робiт пiдприємство має слабкий розвиток галузi виробництва. Основним ризиком в дiяльностi є погоднi умови, якi прямим чином впливають на врожай зернових. В зв'язку iз зменшенням обсягу робiт пiдприємство має слабий розвиток галузi виробництва. Реалiзацiя вирощенного врожаю здiйснюється товаровиробникам району та населенню Каланчацького району. Протягом останнiх 10 рокiв новi технологiї та виробництво нових товарiв на пiдприємствi не впроваджувалося. Конкуренцiя в галузi ведеться з товаровиробниками району. Основними постачальниками сировини для пiдприємства є "Каланчацький КХП" та ТОВ "Рис України".
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Основних придбань або вiдчужень активiв, якi б могли суттєво вплинути на дiяльнiсть товариства, протягом останнiх п'яти рокiв не було.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Велика залежнiсть вiд державної полiтики щодо стану сiльського господарства. Загальна полiтика, яка направлена на знищення вiтчизняного сiльгоспвиробника, привела до повної вiдсутностi грошових коштiв у господарствах, що негативно вплинуло на взаєморозрахунки. Тому це не дає можливостi придбати пальне, вiдновити машино-транспортний парк, розрахуватися з бюджетом, тобто стабiлiзувати роботу.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариство не порушувало законодавство.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi пiдприємства проводиться за рахунок власних коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На даний момент пiдприємство уклало договори на оренду землi, що в подальшому сприятиме розвитку виробництва та збiльшенню доходiв.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки у звiтному перiодi не проводились.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному перiодi судових справ, стороною в яких виступало товариство або його посадовi особи, не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  613.1  578.4   0  0  613.1   578.4
     — будівлі та споруди  580  551  0  0  580   551
     — машини та обладнання  7  6  0  0  7  6
     — транспортні засоби  26.1  21.4  0  0  26.1  21.4
     — інші  0  0  0  0  0  0
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  613.1  578.4  0  0  613.1  578.4
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 2611,2 тис. грн., знос становить 2032,8 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складала 578,4 тис. грн., з них будiвлi та споруди - 551,0 тис. грн., машини та обладнання - 6,0 тис. грн., транспортнi засоби - 21,4 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 77,85 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   460.2 514.4
   425 425
   425 425
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(460.200 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(425.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X 0.3  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 226.2  X X
   Усього зобов'язань X 226.5  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiдносяться: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 55,6 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 2,1 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 4,6 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 163,9 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2012 2 2
   2 2011 0 0
   3 2010 2 1
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/в 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Затвердження передавального акту в зв'язку з реорганiзацiєю товариства.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 0
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 0
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) У товариствi не створено наглядову раду.  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) У товариствi не створено наглядову раду.  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   Х  
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) У товариствi не створено наглядову раду.  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Ні  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: У товариствi не створено наглядову раду.      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/в 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ          

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/в  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/в  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 05491244
   Територія 75800, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Каланчак, вул. Сiмферопольська, б.104 За КОАТУУ 6523255100
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПФГ 231
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 01.11 
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 75800, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Каланчак, вул. Сiмферопольська, б.104
   Середня кількість працівників 4
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0 0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 613.1 578.4
   — Первісна вартість 031 2611.2 2611.2
   — Знос 032 1998.1 2032.8
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   — первісна вартість 036 0 0
   — накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 613.1 578.4
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 64.9 77.1
   — поточні біологічні активи 110 0 0
   — готова продукція 130 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 31.2 31.2
   — первісна вартість 161 31.2 31.2
   — резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 0 0
   — в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 96.1 108.3
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   Баланс 280 709.2 686.7

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 425 425
   Додатково вкладений капітал 320 2596.4 2596.4
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2507 -2561.2
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Усього за розділом І 380 514.4 460.2
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 55.8 55.6
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 0.3 0.3
   — зі страхування 570 2.3 2.1
   — з оплати праці 580 5 4.6
   Інші поточні зобов'язання 610 131.4 163.9
   Усього за розділом IV 620 194.8 226.5
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 709.2 686.7
   Керівник Бєлiк Олексiй Миколайович
   Головний бухгалтер Варава Лiдiя Iванiвна
   Примітки:
   Валюта балансу за станом на 31.12.2012 р., у порiвняннi з даними на 31.12.2011 р. зменшилася на 22,5 тис. грн. Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що вiдбулося зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 34,7 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 2032,8 тис. грн., залишкова вартiсть - 578,4 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 77,85 вiдсоткiв первiсної вартостi основних засобiв. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення оборотних активiв, у порiвняннi з 2011 р. на 12,2 тис. грн. Так, виробничi запаси товариства зросли на 12,2 тис. грн., сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на кiнець звiтного року не змiнилася у порiвняннi iз початком року i становила 31,2 тис. грн. По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що сума власного капiталу товариства станом на 31.12.2012 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2011 р. скоротилася на 54,2 тис. грн., що обумовлено отриманням збитку вiд господарської дiяльностi у звiтному перiодi. Статутний капiтал товариства протягом звiтного перiоду не змiнювався та становить 425,0 тис. грн. Поточнi зобов'язання товариства, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, збiльшились з 194,8 тис. грн. на початок року до 226,5 тис. грн. на кiнець року, що обумовлено зростанням суми iнших поточних зобов'язань товариства на 32,5 тис. грн. В той же час, скоротилася кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги на 0,2 тис. грн., сума поточних зобов'язань товариства за розрахунками з бюджетом не змiнилася i становить 0,3 тис. грн., скоротилася сума поточних зобов'язань товариства за розрахунками зi страхування та з оплати працi на 0,2 тис. грн. та 0,4 тис. грн. вiдповiдно. Суми статей ф.1-м "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 114.6 111.4
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 114.6 111.4
   Інші операційні доходи 040 0 0
   Інші звичайні доходи 050 0 0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 114.6 111.4
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 152.8 102
   Інші операційні витрати 090 16 14.9
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0 0
   Вписуваний рядок: 092 0 0
   Інші витрати 100 0 0
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 168.8 116.9
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -54.2 -5.5
   Податок на прибуток 140 0 0
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -54.2 -5.5
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 54,2 тис. грн. (у 2011 р. збиток склав 5,5 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року на 3,2 тис. грн., з 111,4 тис. грн. до 114,6 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 152,8 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 16,0 тис. грн. Разом витрати товариства склали 168,8 тис. грн.
  • Примітки

   Примітки