Створення: 23.04.2014

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова комiсiї з припинення       Бєлiк Олексiй Миколайович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05491244
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Каланчацький район
        Поштовий індекс 75800
        Населений пункт смт. Каланчак
        Вулиця, будинок вул. Сiмферопольська, б.104
        Міжміський код, телефон та факс (05530) 3-15-12, 3-15-12
        Електронна поштова адреса емітента kalrah@vatua.com
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.kalrah.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.  
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м.Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член комiсiї з припинення, головний бухгалтер  Варава Лiдiя Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член комiсiї з припинення  Гарасюта Михайло Анатолiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   0 0 % 0 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова комісії з припинення
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Бєлiк Олексiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1982
   Освіта Середня
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький РАХ", агроном
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються статутом товариства, згідно до якого всі повноваження по управлінню справами товариства переходять до комісії з припинення. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 10.01.2012 р. на невизначений термін. Стаж керiвної роботи 7 років, перелiк попереднiх посад: агроном. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член комісії з припинення, головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Варава Лідія Іванівна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1977
   Освіта Вища, Київський економічний інститут
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Металсервіс ЗВВ", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються статутом товариства, згідно до якого всі повноваження по управлінню справами товариства переходять до комісії з припинення. Основним обов'язком на посаді головного бухгалтера є організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. На посаду члена комісії з припинення призначена на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 10.01.2012 р. на невизначений термін. На посаду головного бухгалтера призначена наказом керівника від 08.04.2010 р. на невизначений термін. Стаж керiвної роботи 8 років, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член комісії з припинення
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гарасюта Михайло Анатолійович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1978
   Освіта Вища, Херсонський міжрегіональний інститут бізнесу і права
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Управління пенсійного фонду України в Каланчацькому р-ні, юрист
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються статутом товариства, згідно до якого всі повноваження по управлінню справами товариства переходять до комісії з припинення. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 10.01.2012 р. на невизначений термін. Стаж керiвної роботи відсутній. Перелiк попереднiх посад: юрисконсульт. Посадова особа обіймає посаду юриста в ТОВ "Рис України" (місцезнаходження - Херсонська обл., смт. Каланчак, вул. І. Кудрі, буд. 3, к. 12). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 682 782 40 682 782 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 491 949 29 491 949 0 0 0
   Усього  1 174 731 69 1 174 731 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2012314477
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. М.Фортус, 217
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2572
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 30-03-2001
   Міжміський код та телефон (0552) 47-04-22
   Факс д/н
   Вид діяльності Аудиторськi послуги
   Опис д/н 
    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   15-09-2010 20/21/1/10 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000088967 Документарна 0.25 1700120 425030 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Каланчацький райагрохiм" було створено 26.09.1996 р. шляхом перетворення Каланчацького районного виробничого об'єднання по виконанню агрохiмiчних робiт "Сiльгоспхiмiя".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство має в своїй структурi два пiдроздiли: мех.загiн, автопарк. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Методика ведення бухгалтерського обліку. З метою дотримання підприємством протягом 2013 року єдиних принципів та підходів до відображення у обліку та звітності господарських операцій, ВАТ "Каланчацький райагрохім" обирає як найбільш оптимальні такі засади відображення господарських операцій, що передбачені відповідними МСБО і П(С)БО. № Елементи методології бухгалтерського обліку ВАТ Вибір 1. Облік необоротних активів Основні засоби МСБО 16 1.1. Критерій віднесення активів до необоротних Матеріальні об'єкти, що будуть утримуватись для використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг або для адміністративних цілей протягом більше одного року 1.2. Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єкта до складу основних засобів (без ПДВ) Не встановлюється 1.3. Значення ліквідаційної вартості основних засобів та нематеріальних активів Оціночна по кожному об'єкту, при введені в експлуатацію 1.4. Метод нарахування амортизації основних засобів Вартість (сума) основного засобу, що амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості і розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації лінійним методом 1.5. Класи основних засобів, терміни корисного використання основних засобів Встановити класи основних засобів (граничні терміни використання): будівлі та споруди (20 - 40 років); машини та устаткування (5 - 15 років); транспортні засоби ( 5 - 10 років); інструменти, прилади та інвентар (4 - 20 років); інші об'єкти (5 - 15років). Термін корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта при вводі в експлуатацію об'єкта ОЗ наказом керівника. 1.6 Порядок відображення поліпшення основних засобів Подальші витрати понесені з метою заміни компоненту об'єкта основних засобів, який обліковується окремо та витрати в результаті яких очікується отримання економічної вигоди в майбутньому ( як такі: капітальний ремонт, реконструкція, модернізація) підлягають капіталізації. Всі інші витрати (тех. обслуговування, поточний ремонт, інш.) визнаються витратами поточного звітного періоду в якому вони були понесені; 1.7 Метод оцінки Об'єкт основних засобів після визнання активом, обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Інвестиційна нерухомість МСБУ 40 1.8. Модель оцінки інвестиційної нерухомості після первісного визнання За первісною вартістю з нарахуванням амортизації. 1.9. Момент визнання нерухомості як інвестиційної Нерухомість визначається інвестиційною, якщо вона находиться у власності і результатом її використання є дохід у вигляді орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Визнається такою по прийняттю рішення про передачу об'єкта у операційну або фінансову оренду Нематеріальні активи МСБО 38 1.10 Критерій визнання В склад нематеріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та мається можливість їх ідентифікації, вести контроль над ресурсом та є існування майбутніх економічних вигід від їх використання 1.11 Метод нарахування зносу нематеріальних активів Прямолінійний, за нормами, виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного з об'єктів нематеріальних активів 1.12 Класи нематеріальних активів, термін корисного використання нематеріальних активів: - права постійного користування земельною ділянкою; - програмне забезпечення; - інші нематеріальні активи Термін корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта комісійно при вводі в експлуатацію об'єкта НА 1.13 Поточні витрати на утримування нематеріального активу Витрати, понесені під час використання або переміщення нематеріального активу, не включаються до балансової вартості цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економічної вигоди. Зменшення корисності активів МСБО 36 1.14 Відображення в обліку зменшення корисності активів В кінці кожного звітного періоду (не пізніше дати 31.12 ) проводиться оцінка основних засобів, нематеріальних активів, інвестицій в асоційовані підприємства , чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. При наявності таких ознак проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування такого активу по справедливі вартості за мінусом витрат на продажу. Збитки від знецінення відносяться до витрат поточного періоду. При наявності ознак, що признані раніше збитки від знецінення активів більше не існують чи зменшились розраховувати суму відшкодування на яку збільшувати вартість активу зі сторнуванням раніше відображених збитків в поточному періоді . При цьому отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації) по які даний актив визнавався до визнання зменшення корисності. Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність МСФЗ 5 1.15 Критерії визнання В склад активів, утримуваних для продажу включати непоточні активи, які не будуть використовуватись у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг або для адміністративних цілей і який має бути придатним для негайного продажу в тому стані, у якому він перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів і цей продаж повинен бути високо ймовірним 1.16 Метод оцінки Непоточний актив, класифікований як утримуваний для продажу, оцінюється і обліковується за нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю на дату вибуття з використання, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж. Фінансові інструменти: визнання та оцінка МСБО 39 1.17. Оцінка довгострокових фінансових в асоційоване підприємство Фінансові інвестицій в асоційоване підприємство обліковують по методу участі в капіталі згідно з яким, інвестиція в асоційоване підприємство первісно визнається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. 1.18.. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій, утримуваних до погашення (облігацій) на дату придбання на звітну дату за собівартістю придбання за справедливою вартістю з відображенням дооцінки/уцінки на рахунках інших доходів /інших витрат 2.Облік поточних (оборотних активів) Запаси МСБО 2 2.1. Оцінка запасів, що надходять, у поточному періоді В собівартість запасів включаються всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місцезнаходження на підприємстві та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, сировини матеріалів товарів. 2.2. Оцінка запасів ,що створюються. Собівартість запасів,які створюються на підприємстві складаються з витрати на переробку запасів і включають витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва зокрема: прямі матеріальні витрати (вартість сировини та основних матеріалів допоміжних матеріалів, упаковки, електроенергія,паливо); витрати з оплати праці основного виробничого персоналу ; єдиний соціальний внесок; амортизація виробничого обладнання; витрати на утримання виробничого обладнання; послуги сторонніх організацій безпосередньо пов'язаних з виробництвом; інші прямі витрати ) та: розподілені змінні виробничі накладні витрати; сума розподілених постійних накладних витрат. розподілені змінні виробничі накладні витрати; сума розподілених постійних накладних витрат. До змінних виробничих накладні витрат відносяться непрямі витрати на виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно обсягу виробництва, такі як витрати на проведення контролю якості продукції (заробітна плата персоналу відділу контролю якості відрахування ЕСВ), витрати на внутрішнє переміщення сировини, матеріалів, напівфабрикатів. Змінні виробничі накладні витрати розподіляються на кожну одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничих потужностей. До постійних виробничих накладних витрат відносяться непрямі витрати на виробництво, які залишаються порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання будівель і обладнання основних та допоміжних цехів, а також витрати на управління та адміністративні витрати цих цехів. За базу для розподілу постійних загальновиробничих витрат прийнято заробітну плату працівників основного виробництва. Витрати на виробництво кожного виду продукції визначати окремо, шляхом розподілення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподілу. За базу розподілу приймається - заробітна плата основного виробничого . 2.2. Оцінка запасів на дату балансу Запаси обліковуються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Оцінку готової продукції та незавершеного виробництва для відображення в звітності проводити на кожну дату закінчення поточного звітного періоду 31.03, 30.06, 30.09, 31.12, шляхом порівняння цін продажу по договору, степені завершеності, та собівартості готової продукції та незавершеного виробництва на зазначені дати. Оцінку всіх інших запасів проводити по мірі необхідності і обов'язково на дату закінчення поточного звітного року (на дату 31.12.). 2.3. Метод оцінки вибуття запасів Застосовувати методи оцінки при вибутті: - запасів при відпуску їх у виробництво, продажу (готова продукція) чи іншому вибутті по середньозваженої собівартості; - при продажі продукції в магазині - роздрібних цін. 2.4. Списання малоцінних предметів, термін експлуатації яких становить менше 365 днів Списання 100% вартості під час передачі в експлуатацію із одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації . Дебіторська заборгованість МСБО 39 2.5. Метод оцінки Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. 2.6. Резерви Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, по конкретному дебітору 2.7 Визнання заборгованості сумнівною - пред'явлення претензії; - пред'явлення позову в суд; - отримання інформації про банкротство боржника або про припинення як юридичні особи у зв'язку з ліквідацією; - несплати заборгованості в термін передбачений договором більше 1 року. 3.Облік зобов'язань 3.1. Віднесення зобов'язань до довгострокових Термін погашення яких становить (за договором) більше 365 днів 3.2. Метод оцінки довгострокових зобов'язань Кредити та займи первоначально визнаються по справедливій вартості за вирахуванням витрат понесеним на складання угоди. В подальшому кредити та займи відображаються по амортизовані вартості ; люба різниця між отриманими коштами (за вирахування витрат при складанні угоди) та сумою до погашення відображається в звіті про фінансові результати на протязі терміну на який виданий кредит чи займ з використання ефективної ставки процента. 3.3. Нарахування заробітної плати За колективним договором та затвердженим штатним розписом. МСФЗ 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" 3.3. Визнання забезпечення Забезпечення слід визнавати, якщо: a) суб'єкт господарювання має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для і виконання зобов'язання; в) можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 3.4. Оцінка визнаного забезпечення Сума, визнана як забезпечення, це сума, яку підприємство обґрунтовано сплатить для погашення зобов'язання або передасть його третій стороні на кінець звітного періоду. Визначається по кожному окремому забезпеченню. 4. Облік доходів та витрат Дохід МСБО 18 4.1. Визнання доходу від продажу товарів Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: а) підприємством передано покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар; б) за підприємством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами; в) суму доходу можна достовірно оцінити; г) ймовірно, що до підприємства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. 4.2. Визнання доходу послуг від надання послуг Дохід, пов'язаний з операцією, надання послуг. може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов: а) можна достовірно оцінити суму доходу б) є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення Визнається по даті складання акту виконаних робіт, послуг. 4.3. Визнання доходу від операційної оренди нерухомості Методу нарахування в періоді передбаченому окремими угодами. Витрати на позики МСБО 23 4.4. Визнання Проводити капіталізацію витрат на позики які безпосередньо відносяться до придбання, будівництво та створення кваліфікованого активу як частина собівартості цього активу. Інші витрати на позики визнаються витрати в тому періоді, у якому вони були понесені. 4.5. Визнання активу кваліфікованим Визначити актив кваліфікованим, якщо він потребує часу для підготовки його використання за призначенням більше трьох місяців. 4.6. Порядок капіталізації витрат на позики 1. Датою початку капіталізації є дата, коли вперше виконує всі умови, наведені нижче, а саме: а) підприємство понесло витрати, пов'язані з активом; б) підприємство несе витрати на позики; в) підприємство веде діяльність, необхідну для підготовки активу до його використання за призначенням або продажу Припиняється капіталізація витрати на позики, якщо по суті, вся діяльність, необхідна для підготовки кваліфікованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена 2.Суму витрат на позики, яка підлягає капіталізації, слід визначати шляхом застосування норми капіталізації до витрат на цей актив. Норма капіталізації повинна бути середньозваженою величиною витрат на позики стосовно всіх непогашених позик суб'єкта господарювання протягом цього періоду, а не лише позик, які були здійснені конкретно з метою отримання кваліфікованого активу. Сума витрат на позики, капіталізована суб'єктом господарювання протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього періоду. Виплати працівникам МСБО 19 4.7. Визнання зобов'язання Визнати зобов'язання перед працівниками шляхом створення забезпечення короткострокових виплат на щорічні відпустки. 4.8. Порядок створення забезпечення Нарахування забезпечень проводити щомісячно виходячи 1/12 частини фактичних витрат на оплату праці. 4.9 Перегляд створених забезпечень Щорічно станом на 31.12 проводити коригування нарахованих забезпечень, виходячи з даних про кількість днів невикористаних відпусток на кінець звітного періоду 5. Структура та зміст фінансової звітності 5.1. Структура фінансової звітності Затвердити структуру фінансової звітності: а) баланс (звіт про фінансовий стан на кінець періоду); б) звіт про фінансові результати; в) звіт про сукупний дохід; г) звіт про власний капітал ; д) звіт про рух грошових коштів ; є) примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення. 5.2. Зміст та форми звітності Фінансова звітність складається та подається по формах, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03. 99 р. № 87: по формі №1 Баланс (звіт про фінансовий стан на кінець періоду); по формі №2 Звіт про фінансові результати; довільна форма: Звіт про сукупний дохід; по формі №3 Звіт про рух грошових коштів; по формі № 4 Звіт про власний капітал Примітки подаються в довільні формі з розкриттям необхідної інформації відповідно до МСБО 1 Подання фінансової звітності При складанні Звіту про рух грошових коштів застосовується прямий метод, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів та валових виплат грошових коштів. Сплачені проценти за позики відображаються в складі руху грошових коштів від фінансової діяльності.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання З часу створення пiдприємство надавало сiльгосптоваровиробникам Каланчацького, Чаплинського, Скадовського районiв Херсонської області наступні види робiт та послуг: - транспортування i внесення в грунт органiчних та мiнеральних добрив; - передпосiвна обробка грунту; - транспортування рiзних сiльскогосподарських вантажiв; - вирощування сiльскогосподарських культур. Основними клiєнтами товариства є сiльгосптоваровиробники Херсонської областi. В зв'язку iз зменшенням обсягу робiт пiдприємство має слабкий розвиток галузi виробництва. Основним ризиком в дiяльностi є погоднi умови, якi прямим чином впливають на врожай зернових. В зв'язку iз зменшенням обсягу робiт пiдприємство має слабий розвиток галузi виробництва. Реалiзацiя вирощенного врожаю здiйснюється товаровиробникам району та населенню Каланчацького району. Протягом останнiх 10 рокiв нові технологiї та виробництво нових товарiв на пiдприємствi не впроваджувалося. Конкуренцiя в галузi ведеться з товаровиробниками району. Основними постачальниками сировини для пiдприємства є "Каланчацький КХП" та ТОВ "Рис України".
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Основних придбань або вiдчужень активiв, якi б могли суттєво вплинути на дiяльнiсть товариства, протягом останнiх п'яти рокiв не було.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Велика залежнiсть вiд державної політики щодо стану сільського господарства. Загальна полiтика, яка направлена на знищення вiтчизняного сiльгоспвиробника, привела до повної вiдсутностi грошових коштiв у господарствах, що негативно вплинуло на взаєморозрахунки. Тому це не дає можливостi придбати пальне, вiдновити машино-транспортний парк, розрахуватися з бюджетом, тобто стабiлiзувати роботу.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звітному періоді товариство не порушувало законодавство.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi пiдприємства проводиться за рахунок власних коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На даний момент пiдприємство уклало договори на оренду землi, що в подальшому сприятиме розвитку виробництва та збільшенню доходiв.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки у звiтному періоді не проводились.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звітному періоді судових справ, стороною в яких виступало товариство або його посадові особи, не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  578.4  546.3   0  0  578.4   546.3
     — будівлі та споруди  551  524.1  0  0  551   524.1
     — машини та обладнання  6  5.1  0  0  6  5.1
     — транспортні засоби  21.4  17.1  0  0  21.4  17.1
     — інші  0  0  0  0  0  0
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  578.4  546.3  0  0  578.4  546.3
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 2611,2 тис. грн., знос становить 2064,9 тис. грн. Таким чином, залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду становила 546,3 тис. грн., з них будiвлi та споруди - 524,1 тис. грн., машини та обладнання - 5,1 тис. грн., транспортнi засоби - 17,1 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 79,08 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   350 460.2
   425 425
   425 425
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(350.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(425.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X 0.6  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 266.1  X X
   Усього зобов'язань X 266.7  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 55,8 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 2,5 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 5,5 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 202,3 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2013 0 0
   2 2012 2 2
   3 2011 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/в 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Затвердження передавального акту в зв'язку з реорганiзацiєю товариства.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 0
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 0
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) У товариствi не створено наглядову раду.  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) У товариствi не створено наглядову раду.  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   Х  
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) У товариствi не створено наглядову раду.  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Ні  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/в 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ          

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант Х   
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/в  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи   Х  
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/в  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 05491244
   Територія 75800, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Каланчак, вул. Сiмферопольська, б.104 За КОАТУУ 6523255100
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПФГ 231
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 01.11"
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 75800, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Каланчак, вул. Сiмферопольська, б.104
   Середня кількість працівників 4
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0 0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 578.4 546.3
   — Первісна вартість 031 2611.2 2611.2
   — Знос 032 2032.8 2064.9
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   — первісна вартість 036 0 0
   — накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 578.4 546.3
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 77.1 39.2
   — поточні біологічні активи 110 0 0
   — готова продукція 130 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 31.2 31.2
   — первісна вартість 161 31.2 31.2
   — резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 0 0
   — в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 108.3 70.4
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   Баланс 280 686.7 616.7

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 425 425
   Додатково вкладений капітал 320 2596.4 2596.4
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2561.2 -2671.4
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Усього за розділом І 380 460.2 350
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 55.6 55.8
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 0.3 0.6
   — зі страхування 570 2.1 2.5
   — з оплати праці 580 4.6 5.5
   Інші поточні зобов'язання 610 163.9 202.3
   Усього за розділом IV 620 226.5 266.7
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 686.7 616.7
   Керівник Бєлiк Олексiй Миколайович
   Головний бухгалтер Варава Лiдiя Iванiвна
   Примітки:
   Валюта балансу за станом на 31.12.2013 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2012 р. зменшилася на 70,0 тис. грн. Аналiзуючи показники I роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що сума основних засобiв за залишковою вартiстю зменшилася на 32,1 тис. грн. i становить на кiнець звiтного року 546,3 тис. грн. По II роздiлу активу балансу станом на кiнець звiтного перiоду спостерiгається зменшення суми оборотних активiв у порiвняннi з сумою на початок року на 37,9 тис. грн. По I роздiлу пасиву балансу спостерiгається зменшення власного капiталу товариства, станом на 31.12.2013 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2012 р., на 110,2 тис. грн., що обумовлено отриманням товариством збитку вiд фiнансово-господарської дiяльностi. Поточнi зобов'язання товариства на кiнець звiтного перiоду, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, збiльшилися на 40,2 тис. грн. Так, кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги зросла на 0,2 тис. грн., поточнi зобов'язання товариства за розрахунками з бюджетом на 0,3 тис. грн., за розрахунками зi страхування на 0,4 тис. грн., з оплати працi на 0,9 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання товариства зросли на 38,4 тис. грн. Суми статей ф.1-м "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 110.7 114.6
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 110.7 114.6
   Інші операційні доходи 040 0 0
   Інші звичайні доходи 050 0 0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 110.7 114.6
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 160.4 152.8
   Інші операційні витрати 090 60.5 16
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0 0
   Вписуваний рядок: 092 0 0
   Інші витрати 100 0 0
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 220.9 168.8
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -110.2 -54.2
   Податок на прибуток 140 0 0
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -110.2 -54.2
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 110,2 тис. грн. (у 2012 р. збиток склав 54,2 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зменшився, порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року, на 3,9 тис. грн., з 114,6 тис. грн. до 110,7 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 160,4 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 60,5 тис. грн. Разом витрати товариства склали 220,9 тис. грн.
  • Примітки

   Примітки