Створення: 30.04.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/05/2014

Відкрите акціонерне товариство “Каланчацький райагрохім” скликає загальні збори акціонерів 30.05.2014р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., с.м.т.Каланчак, вул.Сiмферопольська, 104, кім.№ 1 з таким порядком денним:

 1. Звіт комісії з припинення про результати діяльності за 2013р.
 2. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013р.
 3. Відміна рішення попередніх загальних зборів про реорганізацію. Прийняття рішення про відновлення обігу акцій товариства.
 4. Приведення найменування та типу товариства у відповідність ЗУ “Про АТ”.
 5. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку з приведенням його у відповідність ЗУ “Про АТ”.
 6. Утворення та обрання органів управління та контролю відповідно до статуту.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.05.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальні до юрисконсульта Гарасюти М.А.

Реєстрація учасників зборів 30.05.14 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 617/687.
 • Основні засоби 546/578.
 • Запаси 39/77.
 • Сумарна дбт заборгованість 31/31.
 • Власний капітал -2898/-2469.
 • Статутний капітал 425/425.
 • Непокритий збиток -2671/-2561.
 • Поточні зобов’язання 267/227.
 • Збиток -110/-54.
 • Чисельність працівників 4/4.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 81(1834) від 29.04.14.